جهت استفاده از آپ مجدمارکت ، سایت را در تلفن همراه باز نموده و بر روی دکمه آپ ، در پایین صفحه کلیک نمایید.