کاتر پلاستیکی بزرگ بیک

۳۰,۰۰۰ تومان

کاتر جیبی مدل TK-4 اولفا

۳۰,۰۰۰ تومان

یدک کاتر کوچک

۱۱,۵۰۰ تومان

کاتر AK-5 قلمی اولفا (OLFA)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کاتر اتوماتیک بزرگ با تیغ شکن DL-1 اولفا (OLFA)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کاتر PA-2 با فرن 5 تیغ اولفا (OLFA)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

کاتر RTY-2/DX اولفا (OLFA)

۳۲۵,۰۰۰ تومان

کاتر گرد بر CMP-1/DX اولفا (OLFA)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کاتر 30 درجه SAC-1 اولفا (OLFA)

۹۵,۰۰۰ تومان

کاتر گرد بر بزرگ CMP-2 اولفا (OLFA)

۴۱۲,۰۰۰ تومان

کاتر غلطکی RTY-2/G اولفا (OLFA)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

کاتر فارسی بر MC-45 اولفا (OLFA)

۵۱۵,۰۰۰ تومان