مداد طراحی مارس لوموگراف بدنه آبی استدلر

۳۵,۰۰۰ تومان

مداد طراحی مارس لوموگراف بدنه مشکی استدلر

۳۹,۰۰۰ تومان

مداد طراحی کاستل بدنه سبز 9000 فابر کاستل

۲۲,۵۰۰ تومان

مداد طراحی کد 1221 گلد فابر کاستل

۹,۵۰۰ تومان

ذغال فشرده 3 عددی خیلی نرم (Extra) فابر کاستل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ذغال فشرده 3 عددی نرم (Soft) فابر کاستل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مداد طراحی B10 کووا

۷,۵۰۰ تومان

مداد طراحی B14 کووا

۷,۵۰۰ تومان

مداد طراحی فاین آرت کد 160 کرتاکالر

۲۵,۰۰۰ تومان

شمش گرافیت شش ضلعی کد 8971 کوه نور

۳۵,۰۰۰ تومان

شمش گرافیت گرد کد 8911 کوه نور

۲۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان

مداد کنته 46151 سفید سافت کرتاکالر

۵۰,۰۰۰ تومان